Thạnh, T. Đức. (2012). NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 12(1), 1–9. https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/861