Trình, L. P., Long, B. H., Mầu, L. Đình, & Trung, P. B. (2012). VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 11(3), 15–30. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/376