(1)
Chung, N. T. TƯƠNG TÁC GIỮA VỎ VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ. VJMST 2012, 10, 1-15.