(1)
Bền, H. X.; Tuyến, H. T. ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN. VJMST 2012, 10, 51-66.