(1)
Long, N. V. SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ. VJMST 2012, 10, 77-87.