(1)
Trung, P. B.; Mầu, L. Đình; Trình, L. P. VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN. VJMST 2012, 10, 1-13.