(1)
Thạnh, T. Đức. NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM. VJMST 2012, 12, 1-9.