(1)
Trình, L. P.; Long, B. H.; Mầu, L. Đình; Trung, P. B. VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ. VJMST 2012, 11, 15-30.