[1]
Trung, P.B., Mầu, L. Đình and Trình, L.P. 2012. VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 10, 2 (Dec. 2012), 1–13. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/2/909.