[1]
Huân, N.H. 2012. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 12, 2 (Sep. 2012), 88–102. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/879.