[1]
Chung, N.T. 2012. TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 12, 2 (Jun. 2012), 1–10. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/872.