[1]
A., T.E., V., T.T. and Huyên, P.V. 2012. NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 12, 1 (Jun. 2012), 87–98. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/871.