1.
Hồ NC, Sơn TT. Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ. JCC [Internet]. 2016 Apr. 26 [cited 2024 Jul. 25];9(4):1-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/view/8252