1.
Hồ NC, Sơn TT. Về sai số của mô hình mờ. JCC [Internet]. 2016 Mar. 30 [cited 2024 Jul. 22];13(1):66-72. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/view/7984