1.
Hỷ CV. Điểu khiển mờ thích nghi các hệ thống phi tuyến thời gian rời rạc. JCC [Internet]. 2016 Mar. 15 [cited 2024 Jul. 21];14(2):8-12. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/view/7893