1.
Hoa NQ, Hoa NT, Hung NV. Nghiên cứu và ứng dụng một phương pháp thống kê nhiều chiều trong y học. JCC [Internet]. 2018 Feb. 2 [cited 2024 Apr. 24];4(1):18-23. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/view/11188