Hồ, N. C., and T. T. Sơn. “Về Sai số của Mô hình mờ”. Journal of Computer Science and Cybernetics, vol. 13, no. 1, Mar. 2016, p. 66-72, doi:10.15625/1813-9663/13/1/7984.