Hỷ, C. V. “Điểu khiển mờ thích Nghi các hệ thống Phi tuyến thời Gian rời rạc”. Journal of Computer Science and Cybernetics, vol. 14, no. 2, Mar. 2016, pp. 8-12, doi:10.15625/1813-9663/14/2/7893.