[1]
N. C. Hồ and T. T. Sơn, “Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ”, JCC, vol. 9, no. 4, p. 1–9, Apr. 2016.