[1]
N. C. Hồ and L. T. Thăng, “Ngữ nghĩa của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với thông tin không đầy đủ”, JCC, vol. 11, no. 2, Apr. 2016.