[1]
C. V. Hỷ, “Điểu khiển mờ thích nghi các hệ thống phi tuyến thời gian rời rạc”, JCC, vol. 14, no. 2, pp. 8–12, Mar. 2016.