[1]
N. Q. Hoa, N. T. Hoa, and N. V. Hung, “Nghiên cứu và ứng dụng một phương pháp thống kê nhiều chiều trong y học”, JCC, vol. 4, no. 1, p. 18–23, Feb. 2018.