Hồ, N. C. and Sơn, T. T. (2016) “Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ”, Journal of Computer Science and Cybernetics, 9(4), p. 1–9. doi: 10.15625/1813-9663/9/4/8252.