Hoa, N. Q., Hoa, N. T. and Hung, N. V. (2018) “Nghiên cứu và ứng dụng một phương pháp thống kê nhiều chiều trong y học”, Journal of Computer Science and Cybernetics, 4(1), p. 18–23. doi: 10.15625/1813-9663/4/1/11188.