Hồ, Nguyễn Cát, and Trần Thái Sơn. 2016. “Logic mờ Và quyết định mờ dựa Trên cấu Trúc thứ tự của Giá trị ngôn ngữ”. Journal of Computer Science and Cybernetics 9 (4):1-9. https://doi.org/10.15625/1813-9663/9/4/8252.