HỒ, N. C.; THĂNG, L. T. Ngữ nghĩa của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với thông tin không đầy đủ. Journal of Computer Science and Cybernetics, [S. l.], v. 11, n. 2, 2016. DOI: 10.15625/1813-9663/11/2/8131. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/view/8131. Acesso em: 21 jul. 2024.