HỶ, C. V. Điểu khiển mờ thích nghi các hệ thống phi tuyến thời gian rời rạc. Journal of Computer Science and Cybernetics, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 8–12, 2016. DOI: 10.15625/1813-9663/14/2/7893. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/view/7893. Acesso em: 21 jul. 2024.