Hoa, N. Q., Hoa, N. T., & Hung, N. V. (2018). Nghiên cứu và ứng dụng một phương pháp thống kê nhiều chiều trong y học. Journal of Computer Science and Cybernetics, 4(1), 18–23. https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/1/11188