(1)
Hồ, N. C.; Sơn, T. T. Logic mờ Và quyết định mờ dựa Trên cấu Trúc thứ tự của Giá trị ngôn ngữ. JCC 2016, 9, 1-9.