(1)
Hồ, N. C.; Thăng, L. T. Ngữ nghĩa của dữ liệu Trong Cơ sở dữ liệu với thông Tin không đầy đủ. JCC 2016, 11.