(1)
Hồ, N. C.; Sơn, T. T. Về Sai số của Mô hình mờ. JCC 2016, 13, 66-72.