(1)
Hoa, N. Q.; Hoa, N. T.; Hung, N. V. Nghiên cứu Và ứng dụng một phương pháp thống Kê nhiều chiều Trong Y học. JCC 2018, 4, 18-23.