[1]
Hồ, N.C. and Sơn, T.T. 2016. Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ. Journal of Computer Science and Cybernetics. 9, 4 (Apr. 2016), 1–9. DOI:https://doi.org/10.15625/1813-9663/9/4/8252.