[1]
Hồ, N.C. and Thăng, L.T. 2016. Ngữ nghĩa của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với thông tin không đầy đủ. Journal of Computer Science and Cybernetics. 11, 2 (Apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.15625/1813-9663/11/2/8131.