[1]
Hỷ, C.V. 2016. Điểu khiển mờ thích nghi các hệ thống phi tuyến thời gian rời rạc. Journal of Computer Science and Cybernetics. 14, 2 (Mar. 2016), 8–12. DOI:https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7893.