[1]
Hoa, N.Q., Hoa, N.T. and Hung, N.V. 2018. Nghiên cứu và ứng dụng một phương pháp thống kê nhiều chiều trong y học. Journal of Computer Science and Cybernetics. 4, 1 (Feb. 2018), 18–23. DOI:https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/1/11188.