Anh, Nguyen Tuan, Dang Xuan Cu, Phung Quoc Bao, Vu Anh Phi, and Bach Gia Duong. 2012. “An Aquaculture Water Checker--Design and Manufacture”. Communications in Physics 20 (2):159. https://doi.org/10.15625/0868-3166/20/2/2170.