Author Details

M., Drayer

  • Vol 16, No 2 (1994) - Articles
    Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát
    Abstract  PDF