Xác định dao động của hệ có số hạng quán tính phi tuyến bằng phương pháp tham số bé

Nguyen Van Khang

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9917 Display counter: Abstract : 31 views. PDF : 32 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1980 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn