Dao động ngẫu nhiên trong hệ cấp ba dưới kích động ngẫu nhiên ồn trắng

Kieu The Duc, Nguyen Dong Anh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10489 Display counter: Abstract : 38 views. PDF : 28 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1981 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn