Xác định các tham số ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn

Nguyen Van Khang

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10485 Display counter: Abstract : 79 views. PDF : 48 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1981 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn