Ảnh hưởng của tham số dạng xung và độ chậm lên chế độ dao động của hệ

Nguyen Khac Lan

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10478 Display counter: Abstract : 37 views. PDF : 29 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1981 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn