Hiện tượng ổn định quan liên trong hệ á tuyến tự chấn và thông số hai bậc tự do

Nguyen Van Dinh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10474 Display counter: Abstract : 62 views. PDF : 45 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1981 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn