Giải gần đúng một bài toán thẩm trong môi trường nhiều lớp bằng phương pháp trực

Ngo Van Luoc, Vu Van Dat

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10439 Display counter: Abstract : 87 views. PDF : 47 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1983 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn