Phương trình vi phân ngẫu nhiên xtratonovich và ứng dụng trong lý thuyết dao động ngẫu nhiên

Nguyen Tien Khiem

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10430 Display counter: Abstract : 52 views. PDF : 36 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1983 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn