Tính toán động lực học hàm đo hai tiếp điểm ba bậc tự do

Nguyen Van Khang, Ho Dac Tho, Do Sanh, Do Trong Hung, Banh Xuan Tho

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10429 Display counter: Abstract : 39 views. PDF : 31 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1983 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn