Sự truyền sóng mặt “rơ lây” trên mặt trụ của môi trường đàn hồi có biến dạng ban đầu

Pham Thi Oanh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10413 Display counter: Abstract : 34 views. PDF : 30 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1984 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn