Xác định độ tin cậy của các chi tiết máy có nhiều mặt cắt yếu

Phan Van Khoi

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10411 Display counter: Abstract : 84 views. PDF : 60 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1984 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn