Một quan điểm mới đối với việc thành lập phương trình chuyển động của các hệ cơ học

Do Sanh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10393 Display counter: Abstract : 41 views. PDF : 36 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1985 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn