Ảnh hưởng của thay đổi tham số đến tần số riêng và dạng dao động riêng của hệ dao động

Phan Nguyen Di

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10390 Display counter: Abstract : 32 views. PDF : 30 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1985 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn